top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

איריס בן צבי

ברכה לנטיעת עץ

אני (שם) _______, נוטע.ת שתיל (שם העץ) _______ זה, בט"ו בשבט (שנה עברית) __________.

בנטיעת שתיל רך זה של (שם העץ) _______, אני שותף.ה בעיצוב סביבת חיינו.

אני מאחל.ת לשתיל זה קליטה מוצלחת, צמיחה נחושה ואריכות ימים ושנים.

אני מאחל.ת לעצמי שאזכה לראות (שם העץ) _______ זה גבוה ממני, עב גזע ומצל.

בזכות שתיל זה אזכור שדברים גדולים תחילתם במעשה קטן, שמעשים קטנים של א.נשים רבים יכולים ליצור שינוי גדול, שבכוחי להשפיע על סביבת חיי ולטעת בה את רעיונותיי וחלומותיי.

 

בזכות שתיל זה אזכור שכדי לצמוח ולגדול יש לטעת שורשים בקרקע, ולהתחבר לאדמה שהיא בסיס קיומנו. אני רוצה ללמוד לכבד את האדמה, ולהתחבר אליה, ולדעת ליהנות מהשפע והיופי שהטבע מציע לי. בנטיעה זו שעשיתי אני ממשיך.ה מעשי אבות, שנטעו עצים שבצילם אני חוסה היום ומפריים אני אוכל.ת.

נטיעה זו היא חלקי בעשייה למעננו היום ולמען ילדינו וילדיהם בעתיד.

בנטיעה זו אני שותף.ה עם הטבע, ולוקח חלק בתהליכים רבי שנים של התחדשות וצמיחה.

בנטיעה זו אני כורת.ת ברית עם המקום והאדמה, ועם הכוח להצמיח דברים, שקיים גם בי.

אמן כן יהי רצון.

עוד לחג >
bottom of page