top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

בשבח הנטיעה

מן המקורות

ויקרא, י"ט

וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל: ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה' ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני ה' אלוהיכם.


ויקרא רבה, כ"ה

בתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה. אף שאתם נכנסים לארץ-ישראל לא תתעסקו אלא במטע תחילה.

 

תלמוד בבלי, מסכת תענית
רבי יוחנן בן זכאי היה אומר: אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמר לך: הרי המשיח בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילהו.

 

הגר"א מוילנא

לנטוע במו ידי
יזכני ה' יתברך לנטע במו ידי
עצי פרי בסביבות ירושלים לקיים
"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם"


ש"י עגנון

הרבה מלאכות הטיל עלינו המקום: לחרוש ולזרוע ולקצור ולעמר ולדוש ולזרות לנטוע ולעדור, לבצור ולדרוך, לעזוב ולמסוק, להאכיל בהמה ועוף ולגזוז את הצאן ולשמור את עמלנו ויגיענו. אלא ישיבת ארץ ישראל, שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, הריני הולך להביא נטיעות אלו שעל כתפי לנטוע אותם באדמתנו. כמו שנאמר: "ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה' אלוהיך". (עמוס, ט', י"ד-ט"ו)

עוד לחג >
bottom of page