top of page
י"א באדר
מקורות והגות/

יוסף טרומפלדור

גיבור או פציפיסט

מתוך מכתב לאחד העם

"לשעבר קרוב היתי לטולסטואיות וכשלקחו אותי (בשנת 1903) לעבודת הצבא, היה בדעתי אף  לסרב להשבע. ושבתי מרעיון זה אולי בעיקר מתוך חשש שמא יגידו "הם": "היהודון עושה עצמו כמתעתע: מסתמך על דעות, ולמעשה הוא מפחד מפני עבודת הצבא...". אפשר, שנהגתי לא נכון, אפשר שלא צריך הייתי להתחשב עם דעותיהם של אנשים שאינני מכבדם, אבל בחצי-הטולסטואיות שלי ובאנטי המיליטריזם שלי היו הרבה נקודות רפות גם לעצמי. איך שיהיה לפי השקפתי אינני איש צבא ולקחת נשק ביד מוכן אני רק בשעה שאינני רואה לפני שום דרך אחרת.

 

נכתב ב-1916, ברקע הויכוח על הקמת הגדודים העבריים, שטרומפלדור היה מיוזמי הקמתם, ואחד העם מהמתנגדים. בישוב ובציונות התנהל ויכוח סביב שאלת המיליטריזם.

עוד לחג >
bottom of page