top of page
כ"ט בנובמבר
מקורות והגות/

מהדורת עיתון פועלי ארץ ישראל "דבר" מיום 30 לנובמבר

הכרזת העצמאות בעיתון דבר

ראוי לשים לב לפניה אל הקוראים, וכיצד מקפיד העיתון להציג את הקמת המדינה לא כהשגת מטרת הציונות, אלא כמכשיר בלבד להגשמתה:

"יהודי העולם מותר להם שתהיה היום השמחה במעונם, אך אל יהיו שכורי חג. יהיו עמוסי חובה. המבחן הגדול אך מתחיל, הוא מתחיל מהיום.

בנאמנותכם, בחלוציותכם, באמונתכם הגדולה הגעתם עד הלום. בנאמנותכם, בחלוציותכם, באמונתכם הגדולה תקימו את המדינה היהודית, מכשיר נאמן להגשמת הציונות" 

עוד לחג >
bottom of page