top of page
ל"ג בעומר
מקורות והגות/

אגדה תלמודית

הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו

תהלים, פרק ס', פס' 12

ר' עקיבא כד הוה חמי ליה להדין בר כוזיבא [כשהיה רואה את אותו בר כוזבא] הוה אמר: היינו מלכא משיחא. [היה אומר: זהו מלך המשיח] אמר לו ר' יוחנן בן תורתא: עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין אינו בא.


אמר ר' יוחנן: שמונים אלף זוג של תוקעי קרנות היו צרין על ביתר והיה שם בן כוזיבא והיו לו מאתים אלף מקוטעי אצבע. שלחו לו חכמים: עד מתי אתה עושה לישראל בעלי מומין? אמר להם: והיאך יבדקו? אמרו לו: כל מי שאינו עוקר ארז מלבנון אל יכתב באסטרטיא [חבורה] שלך. והיו לו מאתים מכאן ומכאן. ובשעה שהיו יוצאין למלחמה היו אומרים: לא תסעוד ולא תסכיף [לא תעזור ולא תשחית], הדא הוא דכתיב: "הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו"

 

להלן האגדה עם הערות הבנה:

שמונים אלף תוקעי קרנות היו צרים על ביתר - בראש כל גדוד עמד אדם שתקע בקרן (חצוצרה). המשמעות היא ש - 80 אלף גדודים צרו על ביתר. המספר אולי נראה מוגזם אבל כוונת המספר היא להדגיש את הצבא העצום שהביאו הרומאים על מנת להכניע את המרד.

 

שלחו לו חכמים - עד מתי עושה את ישראל בעלי מומים? אמר להם והיאך יבדקו? - מבחן האומץ על מנת להתקבל לחילו של בר כוכבא היה קטיעת הזרת.

 

אמרו לו : כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר  ארז מלבנון אל יכתב באסטרטיא שלך - הציעו לו החכמים שהחיילים יוכיחו את גבורתם על ידי עקירת עץ תוך כדי רכיבה על סוס.

 

והיו לו מאתים אלף כך ומאתיים אלף כך - המספרים מעידים גם על גודלו העצום של צבא בר 
כוכבא = ארבע מאות אלף חיילים. שוב יתכן שהמספר מוגזם אבל נראה כי  יש כאן עדות להיקף הגדול של הצבא ולהזדהות של רוב שכבות העם עם המרד.

 

ומה היה כוחו של בר כוזיבא? היה מקבל אבני בליסטרא באחת מארכובותיו וזורקן והורג בהן כמה נפשות - ומה היה כוחו של בר כוכבא? שהיה עוצר במעופן את אבני הקלע הגדולות שהושלכו על ידי הרומאים לעבר צבאו, היה מחזיר אותן אל צבא הרומאים והורג בחייליהם

עוד לחג >
bottom of page