top of page
יום ירושלים
מקורות והגות/

ומי שזכו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו לראות בנינה ותיקונה

מתוך מכתב הרמב"ן לבנו, 1268:

יברכך י"י בני נחמן וראה בטוב ירושלים...

בירושלים עיר הקודש אני כותב אליך ספרי זה… ומה אגיד לכם בענין הארץ, כי רבה העזובה וגדול השממון, וכללו של דבר, כל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו, ירושלים יותר חרבה מן…הכל… ועם כל חורבנה היא  טובה מאד, ויושביה קרוב לאלפים, ואין ישראל בתוכה… רק שני אחים צבעים קונים הצביעה מן המושל ואליהם יאספו עד מנין מתפללים בביתם בשבתות. והנה זרזנו אותם ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה ולקחנו אותו לבית הכנסת. כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחרבות זוכה, והתנדבנו לתיקון הבית… כי רבים באים לירושלים תדיר, אנשים ונשים מדמשק וצור וכל גלילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו, ומי שזכו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו לראות בנינה ותיקונה בשוב אליה כבוד השכינה, ואתה, בני, אחיך ובית אביך כולכם תזכו בטוב ירושלם ובנחמת ציון.

אביך הדואג ושוכח, רואה ושמח, משה ב"ד נחמן זצ"ל.

עוד לחג >
bottom of page