top of page
ט"ו באב
מקורות והגות/

ט"ו באב בתלמוד הבבלי

בבלי מסכת תענית דף ל:ב - לא:א

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים


אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים. בשלמא יום הכפורים - משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא חמשה עשר באב מאי היא? - אמר רב יהודה אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש /במדבר ל"ו/ זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' - דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה .

אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל ,שנאמר /שופטים כ"א/ ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה. מאי דרוש? אמר רב: ממנו, ולא מבנינו. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר: עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה, שנאמר (דברים ב') ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי, אלי היה הדבור. עולא אמר: יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר :לאיזה שירצו יעלו. רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב -שלא הסריחו, והמטיב - שנתנו לקבורה. רבה ורב יוסף דאמרו תרוייהו: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. דתניא: רבי אליעזר הגדול אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה, לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא: וקרו ליה יום תבר /שבר/ מגל. מכאן ואילך, דמוסיף -יוסיף, ודלא מוסיף - יאסף. תני רב יוסף: מאי יאסף? אמר רב יוסף: תקבריה אימיה .

עוד לחג >
bottom of page