top of page
ט' באב
מקורות והגות
Heading 6

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין ק"ד

אין גוזרים גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה

מתוך ספר האגדה / ביאליק ורבניצקי

שנו רבותינו: כשחרב הבית בשניה רבו פרושים בישראל, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להם ר' יהושע, אמר להם:

בני, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין?

אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי המזבח ועכשיו בטל?

ונשתה יין שממנו מנסכים על גבי המזבח ועכשיו בטל?

אמר להם: אם כן, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. אפשר בפירות...

פירות לא נאכל, שכבר בטלו ביכורים. אפשר בפירות אחרים...

מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים.

שתקו.

אמר להם: בני, בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל-עיקר אי- אפשר, שכבר נגזרה גזרה; ולהתאבל יותר מדי אי-אפשר. שאין גוזרין גזרה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, אלא כך אמרו חכמים: 
סד אדם את-ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט; עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר בה דבר מועט; ועושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט, שנאמר: " אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי וגו'.

וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחה, שנאמר: "שימחו את ירושלים... שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה".

אין גוזרים גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה
בהלך–רוח של ט' באב
בכיה של חינם ובכיה לדורות
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו
העוצמה של התקווה המשיחית
הרהור על מסיבה בערב תשעה באב בקיבוץ
חורבן הבית בספר מלכים ב
חורבן הבית השני
חורבן ותלישות 
ט' באב – על שום מה? 
כותל האביונים 
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה
לא אוכל שכוח את יום החורבן
מדוע התנועה החלוצית זנחה את תשעה באב?
מי יתן ראשי מים
מנהגי "זכר לחורבן" – שבירת הכוס ותיקון חצות
מקורות לא אכזב 
נבואת הנחמה 
על הזיכרון ההיסטורי כמכונן אדם ועם
על חשיבות תשעה באב 
על מה חרבה הארץ?
על מקום הדת בקיבוץ
על סכנת הלאומנות הקיצונית פעם וכיום
רצון מוזר: לצום בט' באב
תשעה באב 
תשעה באב - חשבון נפש לעם ישראל
תשעה באב עם הפנים קדימה – אל הבית השלישי והאחרון
עוד לחג >
bottom of page