top of page
יום השואה
מקורות והגות
Heading 6

יצחק צוקרמן

אבל שאלת היסוד היא – מה היה עלינו לעשות ולא עשינו?

שבע השנים ההן

המשפט המכריע הוא משפט ההיסטוריה. לו הייתי נבחר לעמוד בפני משפט כזה - הייתי אומר שאיחרתי, איחרתי בכל. הרי יכולנו לעשות הכל קצת יותר מוקדם, קצת אחרת...

אומרים שאולי אין זה מקרה... לא יודע. לא אוכל להאשים איש, אבל את עצמי – הן מותר לי...

מכל משפט שאיננו משפט ההיסטוריה אינני פוחד. אך ככל שעוברות השנים – נעשה קשה יותר.

לשקול שיקול של אמת מסוגל רק בר דעת, בעל מצפון, בעל מוסר. אותו כלל עתיק שאין אתה דן את חברך עד שתגיע למקומו הוא טוב ונכון.

ואולי יהיה בו גם כדי להקל בדיני.

אבל משפט ההיסטוריה הולך ונכתב ויוסיף להיכתב על ידי ההיסטוריונים...

אין זה אכפת לי כלל מי יהיו שופטי...


והעיקר ומה שחשוב באמת – זה אני מול עצמי...

אבל שאלת היסוד היא – מה היה עלינו לעשות ולא עשינו?
איך נהיה ראויים לזכרם
אל-נא יכלו ביאושם
אמונה ויאוש
בשבי הנאצים
הרהור
חיים שמי!
משלו ועליו - על יצחק צוקרמן (אנטק)
כאשר ילכו לעולמם
כיצד ימשך המרד?
כרוז המחתרת בגטו וילנא
להיות בתחתית
ליל ההחלטה על מרד גטו וארשה
מחאה והתרסה
מכתב מהגטו
משהו על לוויתנים
מתוך הספד בהלוויתו של אנטק צוקרמן
מתוך: מכתב ארוך שלח לי
נזכור
סוד כוחה של התנועה
על מרד גטו וארשה
רעידת אדם
רק את שלי
שמרגע זה השתרשה בי הזהות...
עוד לחג >
bottom of page