top of page
יום כיפור
מקורות והגות
Heading 6

חנה סנש

בערב יום הכיפורים 11.10.1940 כתבת חנה סנש את השורות הבאות ביומנה האישי, שהתפרסם אחרי מותה:

רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת למדוד את חיי, מעשי לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני, להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה.

אתחיל את הוידוי בשם האנושיות. אין חטא בעולם שאינו נכנס השנה לתוך העוונות, שבעתיים יותר מאשר כל השנים... והתכנית לשנה החדשה - לימוד והתעמקות במקצוע, בשפה, וחיפוש הדרך. להיות בן אדם.

אני ירֵאה שלדבר האחרון התנאים פה קשים מאוד אך אשתדל. כי זאת הדרך היחידה שכדאי ללכת בה. אבל איך?

אחרי שנה אראה אם הצלחתי.

אני רוצה עוד לרשום ניסיון של שיר [שירה העברי הראשון]:

 

במדורות מלחמה, בדלקה, בשרפה,

בין ימים סוערים של הדם,

הנני מבעירה את פנסי הקטן,

לחפש, לחפש בן אדם.

שלהבות השריפה מדעיכות פנסי,

אור האש מסנוור את עיני,

איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,

כשהוא יעמוד לפני ?

תן סימן אלוהים, תן סימן על מצחו

כי באש, בדליקה ובדם

כן אכיר את הזיו הטהור, הנצחי,

את אשר חיפשתיו: בן אדם

חנה סנש
אבות דרבי נתן
אילן בא ליום ההולדת שלי
איש בעון אחיו
איש על מחנהו
אנשי בראשית
בבלי
בין יום הכיפורים לסוכות
במסורת חכמינו
דיני עשרת ימי תשובה
החשבון
הטבע בחודש אלול
הלכות עבודה ליום הכיפורים
הלכות תשובה פרק ב'
הנביא ישעיהו על מנהג הצום
השבת גזלה
השינויים בעונת הסתיו
זה קרה בי' בתשרי
יום הכיפורים במקרא
יום התשובה והאהבה
מחזור ליום כיפור
מיהו הכהן ומיהו השעיר?
מן המדרש
משל לבקשתנו בסילוקו של יום הקדוש "לשנה הבאה בירושלים"
משל נאה לכוונת הברכה "מלך מוחל וסולח לעוונותינו"
מתוך 'האדם והטבע'
נדידת הציפורים
סליחות ליום כיפור
סמלים ומנהגים
ספר יונה - תשובה, ויום הכיפורים
עשרת ימי תשובה
רבי ישראל סאלאנטר
שחורה אני ונאוה בנות ירושלים
שלושה ספרים נפתחים בראש השנה
תפילת הכהן הגדול
תפילת כל נדרי של ר' מאיר מפרימשלן
עוד לחג >
bottom of page