top of page
ט' באב
מקורות והגות/

זאב וילנאי

כותל האביונים 

כשעלה ברצונו של שלמה המלך לבנות את בית המקדש, נגלה אליו מלאך מן השמים ואמר לו:

המקדש שאתה עומד לבנות, יהא חלקם של כל ישראל.

אסף שלמה רוזנים ושרים, כוהנים ולוויים, וגם לדלת העם קרא. עמד לחלק בגורל את מלאכת הקודש - ונפל כותל מערבי בחלקם של דלת העם.

התחילה המלאכה בבית אלוהים. השרים והרוזנים ואילי הכסף קנו ארזים וברושים והירבו שכירי יום וזרזום לכלות המלאכה.

רק עבודת העניים התעכבה, כי לא השיגה ידם. אנשים, נשים וטף שבהם עמלו וטרחו, חצבו אבנים, אבן שלמה מוסעת ממערה גדולה - היא מערת צדקיהו, עד שגמרו מלאכתם והקימו לו לכותל המערבי.

וכשהחריב האויב בעוונותיו הרבים את בית המקדש, אכלה האש את כתליו, ורק אבני הכותל המערבי ניצלו מן התבערה, והשכינה לא זזה משם עד היום הזה.

עוד לחג >
bottom of page