top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
מקורות והגות/

יצחק רבין

לא בזכות הברזל

מתוך דבריו של יצחק רבין בטקס קבלת תואר דוקטור של כבוד לפילוסופיה, הר הצופים , 1967:

מבקשים אתם לחלוק לי את הכבוד הגדול, בהעניקכם לי את התואר דוקטור לפילוסופיה.

הרשו לי לומר לכם את אשר עם לבי: רואה אני את עצמי כאן, כנציגם של אלפי מפקדים ורבבות חיילים שהביאו למדינה את הניצחון במלחמת ששת הימים, כנציגו של צה"ל כולו.


יכולה השאלה להישאל: מה ראתה האוניברסיטה להעניק תואר דוקטור של כבוד לפילוסופיה דווקא לחייל, כאות הוקרה לפעולותיו במלחמה? מה לאנשי צבא ולעולמה של האקדמיה המסמלת את חיי התרבות? מה לאלו העוסקים לפי מקצועם באלימות ולערכי הרוח?

אלא שרואה אני בכבוד זה, שהנכם חולקים באמצעותי לחבריי אנשי הצבא, הכרה עמוקה שלכם בייחודו של צה"ל, שאינו אלא ביטוי לייחודו של עם ישראל כולו.

מפעלנו החינוכי ידוע לשבח ואף זכה להוקרת האומה כולה בהעניקה לצה"ל את פרס ישראל לחינוך בשנת תשכ"ו. הנח"ל המשלב את עבודת הצבא עם עבודת האדמה, מורות הספר הנרתמות למפעלי פיתוח חברתי וכיוצא באלו הם רק מספר דוגמאות לייחודו של צה"ל בתחום זה. אולם היום באה האוניברסיטה ומעניקה לנו תואר של כבוד כאות הוקרה ביתרונו הרוחני והמוסרי של צה"ל דווקא בלחימה עצמה, שהרי הגענו למעמד זה כתוצאה מן המערכה הכבדה, שאף שהיא נכפתה עלינו, ויצאנו ממנה בניצחון שהפך כבר היום לפלא.

המלחמה היא עניין קשה ואכזרי בעיקרו, ומלווה בהרבה דם ודמעות, אך דווקא במלחמה הזאת שעברה עלינו, באו לידי ביטוי גילויים מופלאים ונדירים של אומץ לב וגבורה בצידם של גילויים אנושיים של אחווה ורעות ואפילו שאר רוח. מי שלא ראה אנשי צוותו של טנק, הממשיכים בתקיפה ובהסתערות כאשר מפקדם הרוג ורכבם פגוע קשה, חבלנים שסיכנו חייהם למלט חברם הפצוע בשדה מוקשים ... אינו יודע מהי מסירות של חבר לחבר.

[...]

גילויים אלה ראשיתם ברוח וסופם ברוח, התעלותם של לוחמינו לא בזכות הברזל באה אל בזכות התודעה של שליחות עליונה של הכרה בצדקת עניינו, של אהבה עמוקה למולדת ושל הכרת התפקיד הקשה שהוטל עליהם – להבטיח קיום האומה במולדתה, לקיים ואפילו יהיה זה במחיר חייהם. זכותו של עם ישראל לחיות חייו במדינתו – חופשי, עצמאי, בשלום ובשלווה.

צבא זה שעמדה לי הזכות לעמוד בראשו בעת המלחמה הזאת, מהעם בא ואל העם חוזר.

עם המתעלה בשעת דחק, אשר יכול לכל אויב, בזכות רמתו המוסרית, הרוחנית והנפשית בעת מבחן.
כמייצגו של צה"ל, בשם החיילים כולם, אני מקבל בגאווה את הוקרתכם.

עוד לחג >
bottom of page