top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

מדברי הרמב"ן

נצטוינו לרשת את הארץ אשר נתן לנו ה', ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אמר להם:
"והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה" (במדבר, ל"ג). אם כן היא מצות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן גלות.

עוד לחג >
bottom of page