top of page
יום ירושלים
מקורות והגות/

ממסורות חז"ל

תלמוד בבלי פסחים, ח', ע"ב:

אמר רבי דוסתאי ב"ד ינאי: מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים: אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריה דיינו, ונמצא עליה שלא לשמה. א"ר יצחק: מפני מה אין פרות גנוסר (שהיו מתוקים במיוחד) בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים: אלמלא לא עלינו אלא לאכול פרות גינוסר בירושלים דיינו, ונמצא עליה שלא לשמה.

 

ירושלמי, חגיגה, פ"ג, ה"ו:
 אמר רבי יהושע בן לוי:

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" - עיר שהיא עושה כל ישראל חברים.

 

שמות רבה, נ"ב:

אמר רבי יוחנן:

וכשיבנה הקדוש-ברוך-הוא את ירושלים הוא מחזיר לתוכה את כל השמחה, שנאמר: "כי ניחם ה' ציון... ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה"

 

מסכת דרך ארץ זוטא, פרק השלום:

אמר ר' יהושע בן לוי:

אמר להם הקדוש-ברוך-הוא לישראל: "אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בני - היו שואלים בשלומה של ירושלים ואני נותן לכם שלום."
 

עוד לחג >
bottom of page