top of page
סוכות
מקורות והגות
Heading 6

אמר רבי כרוספדאי

תלמוד בבלי, ראש השנה, ט"ז, ג'

אמר רבי כרוספדאי בשם רבי יוחנן: שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינוניים. של צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים מיד לחיים. של רשעים גמורים – נכתבים ונחתמים מיד למיתה. ובינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכו – כותבים אותם לחיים. לא זכו - כותבים אותם למיתה.


לפי המסורת נברא האדם הראשון בראש השנה. במדרש כתוב: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל - אין מי שיתקן אחריך.

אמר רבי כרוספדאי
אני מלא התפעלות
אסתפק רק בציון עובדה מאלפת
ארבעת המינים
ארבעת המינים וארץ ישראל
באים אלינו ימי סוכות
בדיחה על הגשם
בין מבול לגשמי ברכה
בניית הסוכה
בערב סוכות
ברכה בחג הסוכות
בשבתי בסוכה עם חברי
בשנים האחרונות
גנוסר
גשמי ברכה
האושפיזין - ברוכים הבאים
האם יש משהו
הבה נשיב לחגים את תכנם המקורי
הלכות לולב
הלכות סוכה
הנה ביום חגנו את חג האסיף
השנה חגגנו
השנה חגגנו את חג האסיף
התפילה לגשם
ואם מזכירים את סוכות
ויקרא רבה, פרשה ל' 'סימן ז'
ושמחת בחגך
חג המים ברמת יוחנן
כל אדם אוהב לאסוף משהו
לא העושר והרכוש יבטיחו את החיים
לאחר שהלכתי
לבלתי רום ליבם על בתיהם המלאים כל טוב
לחגי ישראל מסורת עתיקה
מנהגי סוכות בימי חז"ל
מערכון לסוכות 
מצוות הסוכה
נברך על סוס - אגדה חסידית
סוכות בתנ"ך
סוכות מהו לנו?
סמלי החג
ראלי
ראש חודש אלול ועגל הזהב
שמחת תורה
תעודת הסוכות להזכיר בעושרנו את העוני
תקופת תשרי 
עוד לחג >
bottom of page