top of page
סוכות
מקורות והגות

אריה בן גוריון

 מצוות הסוכה

https://www.chagim.org.il/STUDY/-מצוות-הסוכה-

הישיבה בסוכה, היציאה מדירת קבע לדירת ארעי יש בה טעמים רבים.

הראשון בהם - זכר ליציאת מצרים ונדודי העם במדבר ארבעים שנה, והיות בני - ישראל יושבים אז בסוכות. אפשר הדבר שהסוכה באה להזכירנו שחייב אדם לזכור בעושרו את העוני, בימי תפארתו
את שפלותו, בגדולתו את מצבו כשהיה אדם פשוט, בימי שלום - את סכנת המלחמה, על פני היבשה - את סערות הים ובעיר - את המדבר. לפי שאין לך דבר שיש בו כדי לשמחנו יותר מאשר זכרון ימי הרעה בימי טובה מרובה ביותר.

הישיבה בסוכה באה איפא ללמד את האדם מידה טובה: שיהא שמח בחלקו. בתוך סוכה צנועה וקטנה ומסוככת ירק עצים בלבד – שם יקיים את מצוות השמחה בחג.

הסוכה נקראת גם "סוכת שלום", והיא מסמלת את הכמיהה לשלום האנושות כולה, ובחג הסוכות היו מקריבים, כשבית המקדש היה קיים, שבעים פרים, כנגד שבעים אומות העולם - כרמז על סוכת השלום בין ישראל לאומות העולם.

 מצוות הסוכה
אמר רבי כרוספדאי
אני מלא התפעלות
אסתפק רק בציון עובדה מאלפת
ארבעת המינים
ארבעת המינים וארץ ישראל
באים אלינו ימי סוכות
בדיחה על הגשם
בין מבול לגשמי ברכה
בניית הסוכה
בערב סוכות
ברכה בחג הסוכות
בשבתי בסוכה עם חברי
בשנים האחרונות
גנוסר
גשמי ברכה
האושפיזין - ברוכים הבאים
האם יש משהו
הבה נשיב לחגים את תכנם המקורי
הלכות לולב
הלכות סוכה
הנה ביום חגנו את חג האסיף
השנה חגגנו
השנה חגגנו את חג האסיף
התפילה לגשם
ואם מזכירים את סוכות
ויקרא רבה, פרשה ל' 'סימן ז'
ושמחת בחגך
חג המים ברמת יוחנן
כל אדם אוהב לאסוף משהו
לא העושר והרכוש יבטיחו את החיים
לאחר שהלכתי
לבלתי רום ליבם על בתיהם המלאים כל טוב
לחגי ישראל מסורת עתיקה
מנהגי סוכות בימי חז"ל
מערכון לסוכות 
נברך על סוס - אגדה חסידית
סוכות בתנ"ך
סוכות מהו לנו?
סמלי החג
ראלי
ראש חודש אלול ועגל הזהב
שמחת תורה
תעודת הסוכות להזכיר בעושרנו את העוני
תקופת תשרי 
עוד לחג >
bottom of page