facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
ט"ו באב
מקורות והגות/

סיפור ט"ו באב בספר שופטים

ספר שופטים פרק כ"א, פסוקים י"ג-כ"ה

וישלחו כל העדה וידברו אל בני בנימן אשר בסלע רמון ויקראו להם  שלום: וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד  ולא מצאו להם כן: והעם נחם לבנימין כי עשה ה' פרץ בשבטי ישראל: ויאמרו זקני העדה מה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה מבנימין אשה: ויאמרו ירשת פליטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל: ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים  מבנותינו כי נשבעו בני ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימין: ויאמרו הנה  חג ה' בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למיסלה  העלה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה: ויצוו את בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים: וראיתם והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחלות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה והלכתם ארץ בנימן: והיה  כי יבאו אבותם או אחיהם לרוב לריב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי  לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו: ויעשו כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל  נחלתם ויבנו את הערים וישבו בהם: ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא  איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו: בימים ההם אין מלך בישראל  איש הישר בעיניו יעשה.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle