top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

ר' יהודה אלקלעי

עבודת האדמה היא נחמה

"כי גדול יום יזרעאל" (הושע)

גדול היום שיתקבצו ישראל לעשות ישובים, לעבד את האדמה, לחרוש ולזרוע, לבנות ולנטוע...

להעלות ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו אין לנו תקנה אחרת, כי אם לישב את ארצנו הקדושה. עבודת האדמה היא נחמת הארץ, גאולת ישראל.

שימו לבבכם ומגמתכם אל המטרה הקדושה להחזיר שכינתו לציון בישוב ארצנו הקדושה: אחיכם בני ישראל הנדכאים והנרדפים, הנידחים, הטרופים והמטלטלים הנודדים ללחם - צמאה נפשם לאלוקים ועיניהם תלויות, רואות וכלות כל הימים גם לילות אל ישוב הארץ, אולי ימצאו מנוח, ושם ינוחו יגיעי כח על שולחן אביהם שבשמים.

עוד לחג >
bottom of page