top of page
פורים
מקורות והגות
Heading 6

מנחם הלוי

איך טחו עיני מראות!

דגניה ב', תשכ"ה

מגילת אסתר -

בימי נערותי ידעתי – כך למדו אותי – שעמנו, תולעת יעקב, נותן גוו למכים, טלו למשל, את מגילת אסתר – מסביר המורה - איזה אבדן עצות: בכי, צום, ומספד; איזו שפלות: נס מפוקפק מתארע הודות לאשה מפוקפקת... וכיוצא בהם דברים, שהדליקו במיעוטנו אש קנאוֹת וברובנו – אש טמיעוֹת.

מאז שנאתי את המגילה, שנאתי את המגילה ו... שנאתי את עצמי.

לימים, משעמדתי על דעתי ויצאתי מרשות מלמדי, להשכיל, ראיתי שהם היו, במחילה מכבודם, תוכיים החוזרים על הדברים ששונאי ישראל מ"חכמי אשכנז" שמו בפיהם.

אני ראיתי איפה השפלות ואיפה התפלות.

אז ראיתי את מרדכי, זה היהודי "השפל" והנה הוא היחידי ש"לא יכרע ולא ישתחוה". ואת המן, ראש השרים ומטה לב המלך לרצונו ראיתי לעומתו – והנה המן "נופל על המטה" ומבקש על נפשו.
והרי כל זה כתוב במפורש ואיך, איך טחו עיני מראות! את אסתר ראיתי, העדינה, הצנועה בין רעותיה המפורכסות והמפרכסות למצוא חן, היחידה ש"לא בקשה דבר" והשומרת מצות דודה גם בחצר המלוכה. גם זה נעלם ממני – במצוות מוריי, ובעיקר, בעיקר ראיתי "עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות" האימפריה הפרסית, כשהוא שומר על צביונו הלאומי ואת "דתי המלך אינם עושים".

ראיתי שנאה גזעית, עמלקית, וטפשותו של מלך הפכפך – ובתנאים כאלה ובמצב כזה לך אחוז בחרב והתגונן!

ולא יהיה בזה משום איבוד עצמי לדעת? ברבות הימים מצאתי נוסחה מצויינת למצב זה: "מי זה יעיז להחליט כי להתקיים בתוך תנאים נוראים כאלה כל-כך הרבה דורות היה דרוש פחות כוח מאשר לשוב לתחייה שלמה ולהיגאל בזמן הזה?" (א"ד גורדון)

[1966 , מובא ב-"עמודים"]

איך טחו עיני מראות!
אני קורא במגילת אסתר
ביטול חג הפורים
בין זהות לזרות - ארבעה דגמים
במשק החקלאי
גלות, ברנר ואלתרמן
גלות, המהר"ל מפראג
גלות ומלכות במגילת אסתר
האם זהו חג יהודי
הגדת השיכורים - הגדה לליל שיכורים
הטבע מתגנדר
היחס לחלש בחברה היהודית
המלצה מברסלב – על השמחה
הנהגת החג בישראל והחשש מהרגזת הגויים
העדלאידע - מה מקורה?
העדליאדע הראשונה בתל-אביב
הפיוט 'אץ קוצץ'
הריקודים הם התנגדות לחברה הקיבוצית
השפעת השפה הפרסית על העברית
התיאבון החסידי - הומור חסידי
חברים רציניים טענו...
חג פורים הוא חג חילוני
חג קלריקלי
חוסר היכולת להתקיים בגלות
טיפוסים שמתחפשים
כיצד באה הגאולה
לא כל יום פורים
לחקלאים שבינינו (יש עוד כאלה?)
תספרי לילדים גם על ושתי
מגילת אסתר - חיוב הגולה או שלילתה
מגילת אסתר כסיפור הגלות
מגילת הגלות
מגילת היטלר ימ"ש 
מגילת זבולה
מלשינות המן וגזרת אחשורוש
סיפור המגילה
על השמחה
על שנאת עמלק
ענייני אזניים - ביטויים הקשורים לאוזניים
פורים בטבע
פורים ממבט הציפור
קיצור מגילת אסתר
תלמוד בבלי
תשובה וגאולה
עוד לחג >
bottom of page