top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
מקורות והגות/

פסוקי שלום בתנ"ך

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם... וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ." (ויקרא, כ"ו, ג'-ו')

 

"ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום." (במדבר, ו', כ"ו)

"כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום... " (דברים, כ', י')

"ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום." (שמואל א', כ"ה, ו')

 

"וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה." (ישעיהו, ב', ד')

 

"מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב..." (ישעיהו, נ"ב, ז')

 

"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון..." (ישעיהו, נ"ה , י"ב)

 

"ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום." (תהילים, כ"ט, י"א)

 

"סור מרע עשה טוב, בקש שלום ורודפהו." (תהילים, ל"ד, ט"ו)

 

"למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך." (תהילים, קכ"ב, ח')

 

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום." (משלי, ג', י"ז)

 

"עת מלחמה ועת שלום." (קוהלת, ג', ה')

עוד לחג >
bottom of page