top of page
פסח
מקורות והגות
Heading 6

ברל כצנלסון

אנחנו אחראים  

כתבי ברל כצנלסון, תש"י

אם קָצרה ידנוּ מהציל לקוּחים למות – אנחנו, המוּצלים, אחראים לשארית ישראל.
אין כתפים אחרות להטיל עליהן. אין גב להתחבא מאחוריו.

העובדה כי אותנו, הניצבים כאן, העלה גורל ישראל אל החוף – מחייבת. אי אפשר
שלא תחייב.

בגולה היה אדם מישראל מכװן פניו לקראת ציוֹן, בציוֹן חייב אדם מישראל לכוון פניו
לסוכת-ישראל הנופלת, הנופלת בכל מקום ובכל הדרכים.

בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כמי שמכריע את הכף: ליציאת מצרים או
להארכת הגלות.

יהיו כל מעשינו מכוונים לקריעת הים ולקבלת שבים.

אנחנו אחראים  
אתה ההולך ורואה את הנגב 
בוּמהרה / אוסטריה
בכל דור ודור
דברים לקראת חג הפסח
דור דור וקושיותיו
דור המדבר הוא דור החרות
האם יש שמחה בפסח?
הביתה / רוסיה
הבן הרשע כמורד במציאות
ההגדה - לשם מה ולמען מי היא באה
החירות הפנימית / פולין
הכנות לליל הסדר בקיבוצים - שנות העשרים
הלל / סיביר
הסדר הראשון בקיבוץ
הפרחים האדומים
השירים היפים ביותר / אלז'יר
וחלילה שתישפך טיפה
זכר ליציאת מצרים
חג האביב
חירות של אמת 
חלב על המצח / מרוקו
ים סוף של חמיצה / טרנסילבניה
יציאת מצרים בחודש כשר
כל בן ילוד היאורה תשליכוהו
כנגד ארבעה דברים באה גאולת ישראל ממצרים 
להעניש / מרוקו
ליל הפסח החילוני והפסח הדתי
ליל סדר בראשות אהרון דוד גורדון
לעקור את החמץ / מזרח אירופה
לקראת הפסח / פולין
מבוא להגדת סדר פסח יגור
'מה נשתנה' / מדרשים
'מה נשתנה' / מלחה"ע ה-2
מוציא מצה / איטליה
מושגים ומנהגים
מכתב מבנימין גל להוריו
מסכת פסחים
מצה בסתר
נאום דוד בן-גוריון בפני ועדת החקירה של האו"ם
סדר פסח של פועלי העבודות הציבוריות בכנרת
סדר של בעל תשובה
עבודת פרך - בזמן הזה
על האקטואליה בהגדה הקיבוצית
על חודש ניסן
ערב פסח בדגניה
ערבי פסחים
פולין
פיליטון ארבעת הבנים
פסח ומעגל החגים והעונות
קול הפסח
קטע מהגדת פסח
קטעים מתוך הגדת "קבוצת החוגים"
קערת הסדר עברה מראש לראש / מרוקו
שביתת רעב בליל הסדר וספינת ההעפלה
שמא אפרוץ בבכי / פולין
שמים חדשים וארץ חדשה / מרוקו
תרבחו ותסעדו / מרוקו
עוד לחג >
bottom of page