top of page
ראש השנה
מקורות והגות
Heading 6

רבי גרשון הניך מרדזין

אדם קם בבוקר

אדם קם בבוקר ומיד הוא כועס, אלא שמבקש הוא עילה על מי להשליך את כעסו וזעמו.

אדם קם בבוקר
אינך יכול לראות את עצמך מן הצד
אמר רבי כרוספדאי
בכסה ליום חגנו
במסורת חכמינו
בראש השנה העולם מתחיל מחדש
ברכות מילדים
ברכת השנים
ברכת חג לראש השנה
בתשרי נברא העולם
האזינו
הבט, שוב...
ההבדל בין חגי הזכרון למועדי העתיד
הטבע בחודש אלול 
הלכות תשובה
המריונטה
השופר בא לעורר ולהזכיר
השופר ועיצובו
השופר ותפקידיו
השינויים בעונת הסתיו
השעון והשופר
התפילין של הקב"ה
ויהי בתקוע השופר
ולקחתם ביום הראשון
חגי תשרי
ילדי כיתה ג' עורכים ברכות
ימי אלול בקהילת מוצול בעירק
כתפילתו של תינוק
למענך, אם לא למעננו
מבשרי חזיתי
מדרש על השופר ואייל
מהו הרעיון שבראש השנה?
מושגים וביאורים
מקור המנהג של כרטיסי ברכה
נדידת הציפורים
עכשיו נחפש דרך חדשה
עם השנה החדשה
קבוצת "אחווה"
ראש חודש אלול ועגל הזהב
רבים סבורים 
עוד לחג >
bottom of page