top of page
שבועות
מקורות והגות

במדבר נתנה התורה

מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו, פרשה א', שמות יט, ב

Heading 6

מכל המקומות שבעולם דווקא במדבר נתנה התורה? על שאלה זו משיבים במדרש:

"ויחנו במדבר" (שמות יט, ב) ניתנה תורה בדימוס, פרהסיה, במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל".

במדבר נתנה התורה
בקשו פני - קראו בשמי
הבלטת זכר מתן תורה
חג הביכורים בגבת
חג הביכורים ויום מתן תורה
חג הקציר
חג השבועות
חג כפול: גם חג הביכורים, וגם חג מתן תורה
חקלאות, גמילות חסדים ותורה
ישישום מדבר וציה
כי מציון
כל אחד מקבל ונותן
להשיב לחגי הטבע את דמותם הראשונית
למה נמשלה התורה למים?
לעני ולגר תעזוב אותם
מגילת רות בנוסח קיבוצי מאוורר
מנהג אכילת מאכלי חלב
מנהג קריאת מגילת רות
מעמד הר סיני בספר שמות
מקורות על חג הביכורים
משמעות הוראת התורה
מתן וקבלה
מתן תורה על-פי מדרש רבה
על התורה ועל מתן תורה
רבי זעירא על מגילת רות
ריב ההרים
שבועות בעין חרוד, תרפ"ו, 1926
שבועות בעין חרוד, תרפ"ח, 1928
שבעה שבועות תספור לך
שמות החג
תורה וסחורה
תורה תמימה
תורת ה' תמימה
תיקון ליל שבועות
עוד לחג >
bottom of page