facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
מקורות והגות

במדבר נתנה התורה

מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו, פרשה א', שמות יט, ב

מכל המקומות שבעולם דווקא במדבר נתנה התורה? על שאלה זו משיבים במדרש:

"ויחנו במדבר" (שמות יט, ב) ניתנה תורה בדימוס, פרהסיה, במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל".

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle