top of page
שבת
מקורות והגות
Heading 6

מצוות השבת מתוך עשרת הדברות

ספר שמות כ', ז'-י'

זכור את יום השבת לקדשו : ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא 
תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו.

מצוות השבת מתוך עשרת הדברות
מצוות השבת מתוך עשרת הדברות 
אור פניו של אדם בשבת
אז ימלא שחוק פינו
אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור
אידיאולוגיה, תרבות  ושבת
במה אתה מקדש?
ברכה להדלקת נרות
ברכת הנרות מן הסידור
ברכה על הגפן
ברכה על החלה
ברכות להדלקת נרות
ברכת עין החיים
ברכות שבת לילדים
ברכת החלה מן הסידור
ברכת השבת בנוסח האר"י
ברכת השבת בנים ובנות 
ברכת כל הנשמה
ברכת שבת מסורתית לילדים
דברי פתיחה בקבלת השבת הראשונה
הבדלה
הגשה עצמית
הדלקת הנרות - המנהג וטעמיו
הדלקת נרות בליל שבת כן או לא
החלה – המנהג וטעמיו
החסיד והשבת
המבדיל בין קודש לחול
המריבה בין הלב לשכל, בין האמונה למדע
הצידוק החברתי תרבותי לשבת
הקידוש – המנהג וטעמיו
השבת והמשפחה
השבת לפי בוג'ה
השבת שלי - עבר והווה
השוואה בין ברכות
יום מנוחה וקדושה לעמך נתת
יוסף מוקיר שבת
יושב ובוכה בשבת
יתרומם לבנו
כנסת ישראל הוא בן זוגך
לך והודיעם
למנוחת הגוף ושלוות הנפש
לשם מה נבראה שבת? - לשם הבדלה
ל״ט אבות מלאכות
מהי התחדשות אם לא השבת?
מעשה בחסיד שחלל את השבת בשגגה
מצוות השבת מתוך ספר דברים
משמעותה של השבת
נסתכל בתירוש ובצבעו
נרות שבת
נשים מיתקנות בהדלקת נרות
עבד של שבת
עונג או תלמוד תורה
על השבת
על מסיבת השבת בקיבוץ
קבלת שבת - מהי?
קטעי מדרש וסיפור
קידוש על היין מן הסידור
רגש השבת
רחוק מאיתנו גמר המעשה
שבעה טעמי שבת בלחם יבש
שבת היא ברית עם כל הבריאה האלוהית
שבת וינפש
שבתות מיוחדות בחודשי הקיץ
שניים נרות הם
תבלין של שבת
תבשיל של שבת ריחו נודף
תפילה
תפילה בעת הדלקת נרות מן הסידור
עוד לחג >
bottom of page