top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

תפילה לנטיעה

מתוך "העבודה שבלב: סידור תפילות לימות החול, לשבתות ולמועדי השנה", התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, ירושלים, התשמ"ב

אבינו שבשמים
בונה ציון ומכונן מלכות ישראל:
השקיפה ממעון קדשך מן השמים,
וברך את עמך את ישראל
ואת האדמה אשר נתת לנו,
כאשר נשבעת לאבותינו.


רצֵה ה' ארצך, והשפַּע עליה מטוּב חסדך.

תלמיה רוֶה נחת גדודֶהָ, ברביבים תמֹגְגֶנָּה צִמחה תברך

העמֵק שרשי הנטעים, אשר אנחנו נוטעים היום.

גדלֵם ליפי הארץ ולתפארתה יחד עם כל שאר עצי ישראל.


השרֵש גם אותנו בארץ אבותינו,
וגדלנו עם העצים האלה לרצון ולברכה,
ונברכו בנו כל משפחות האדמה.


אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף.

אמן.

עוד לחג >
bottom of page