top of page

ספר דברים

וילך

פרשת

בחצות לילו האחרון של משה ייכנסו אנשי ההוצאה לפועל לאוהלו ויעקלו את חצוצרות הזהב שבעזרתן הקהיל את בני-ישראל במשך ארבעים השנים האחרונות. בעוד הם מפשפשים בכליו יבהיר לו אלוהיו שהוא נתן את ההוראה לעקל את החצוצרות ואת המגאפונים ואת המיקרופונים והפלאפונים והסמארטפונים ויתר כלי השלטון הקקופוניים, וזאת כדי לייעל את החלפת השלטון בינו לבין יהושע.[1]

אז ישיר משה בפעם המי-יודע-כמה "אֶעְבְּרָה נָּא אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה", ואלוהיו יתעבר בו בפעם המי-יודע-כמה ויאמר "לֹא תַעֲבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה... כבר ניטלו ממך כלי השלטון, וכבר הגיעה עת מלכותו של יהושע ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה".[2]

"אעבור את הירדן הזה כתלמיד לפני יהושע", יתחנן משה, "יהיה יהושע רבי כשם שהיה אליהו רבו של אלישע בשעה שעברו את הירדן הזה". אלוהיו יסכים ויורה לו להתייצב עם שחר בפני יהושע ולקבל ממנו הוראות.

לפני עלות השחר, בחושך של ערבות מואב, יתייצב משה בפני יהושע שיורה לו להישאר מחוץ לאוהל ולשמור שאף אחד לא יפריע לו לדבר עם אלוהיו. שעה ארוכה יתייחד יהושע עם אלוהי יהושע, וכשיצא ישאל אותו משה: "מה גילה לך אלוהיך?"

יהושע ישיב בקושייה: "למה שאגלה לך? אתה היית מגלה לי?!...".

באותו רגע ידקור את משה כאב הקנאה החד שיבהיר לו באבחה אחת כי "הירדן הזה" הוא "הירידה הזאת", ואפילו מהמקום הנמוך ביותר בעולם אפשר לרדת עוד יותר נמוך.

מיד יתוודה משה בפני אלוהיו ויאמר: "טוב לי שאמות ואל תיכנס בי קנאה".

[1]  "וילך משה - הלך לו אצל כל שבט ושבט להודיעם כי הוא מת ולא יפחדו. ולמה הוצרך לטרוח וללכת אחריהם, היה לו לכנסם בחצוצרות? אלא אמר רבי יהושע דסכנין משום רבי לוי: `חצוצרות שעשה משה במדבר כיון שנטה משה למות גנזן הקדוש ברוך הוא שלא יהא משה תוקע בהן והם באין אצלו לקיים מה שנאמר `ואין שלטון ביום המות`" (חזקוני על דברים לא א דיבור המתחיל "וילך משה") 

[2] "כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה `לא תעבור את הירדן הזה`, אמר לו משה: `בחסדך העבירני את הירדן הזה` אמר לו הקדוש ברוך הוא: `הגיע זמן יהושע להיות מלך והמלכות אינה נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה`. אמר משה: `אהיה תלמיד ויהושע יהיה רב`. אמר לו הקדוש ברוך הוא: `יפה אמרת`. מיד הלך משה השכים לפתח יהושע ואמר לו: `יהושע, הגיע העת שאני משרתך מפי הגבורה` הלך לשרתו עד שהלכו משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד וירא ה` באהל בעמוד ענן ויעמוד עמוד ענן על פתח האהל. אמר משה ליהושע: `מה דבר ה`?`. אמר לו יהושע: `והלא לא שאלתיך כשהייתי משרתך מה דבר ה`?`נתקנא משה ואמר: `טוב לי שאמות ואל יכנס בי קנאה` (מתוך פירוש "דעת זקנים מבעלי התוספות" על דברים לא, ועל-פי מדרש דברים רבה)

למה עיקל אלוהים למשה את החצוצרות ואת המגאפונים?
bottom of page