top of page
לידה וברית
מן הארכיון /
קידוש על היין לטקס הברית  - פרח פרן

לוטם וענבל פרן פרח

2007

נקדש בפרי הגפן זמן בריתות זה
נקיים את ברית אברהם ואת הברית בין אדם לאדם

לחיי יצירת החיים ובריאת האדם
לחיי בריתות שנרקמו-
בין אדם לאלוהיו
בין אדם לחברה
בין אדם לחברו
בין אדם לילדיו

נקדש זמן הולדת זה
בו נכנסת ילדה חדשה לעולם
יחידה ומיוחדת
אהובה ושייכת
ממלאת אותו בשמחה ובגיל

נדליק אור של חסד ואמת
צדק ושלום
לכל דור ודור
בקהל ישראל ובעולם כולו.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

תחומים נוספים
bottom of page