top of page
אבלות
מן המקורות
link
קהלת

שאדם בא לעולם ידיו קפוצות,

כלומר : כל העולם שלי הוא, אני נוחלו

וכשהוא נפטר מן העולם - ידיו פשוטות.

כלומר : לא נחלתי מן העולם הזה כלום.

קהלת
ויקרא רבה - הלל הזקן
תחומים נוספים
bottom of page