top of page
שיבה טובה
מן המקורות /
אדם שאינו חש

רבי נחמן

אדם שאינו חש במסתורין של חזיונות הטבע,

שאינו מתרשם מהזריחה ומהשקיעה,

האדיש לחיים הסובבים אותו,

חייו משוללים חיות.

הקריאה להתחדשות,

משמעה התמציתי היא קריאה להתאהבות.

אליבא דרבי נחמן, התחינה שאנו מפילים לפני הבורא "אל תשליכני לעת זקנה" - הכוונה היא, כי גם כשאברים ישתוחחו מזקנה, הנפש לא תשתוחח...

תפילה זו זהה לתפילה "ורוח קדשך אל תיקח ממני".

רוח הקודש נלקחה מהאדם, היינו אם הבריאה חדלה מלעורר בו חוויה של התפעלות, סימן שהוא הושלך לתוך זקנה.

תחומים נוספים
bottom of page