top of page
כלולות
מן המקורות /
הלכות הכלולות

משנה תורה לרמב"ם, הלכות אישיות, פרק א'

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק.  אם רצה הוא והיא לישא אותה,  מכניסה לביתו ובעלה בינה לבין עצמו, ותהיה לו לאשה.  כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה, שנאמר (דברים כב') : "כי יקח איש אשה ובא אליה".

 

רמב"ם הלכות אישות פרק ג

(א) כיצד האישה מתקדשת, אם בכסף הוא מקדש - אין פחות מפרוטה כסף או שווה פרוטה; אומר לה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאישה בזה; ונותנו לה, בפני עדים.  - - -

(ה) או כתב לה, הרי את אשתי, או ארוסתי, הרי את קנויה לי, הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי, הרי את לקוחתי, או הרי את חרופתי, וכל כיוצא בזה - הרי זו מקודשת:

(ו) אמר לה, או כתב לה, הרי את מיוחדת לי, הרי את מיועדת לי, הרי את עזרתי, הרי את נגדי, הרי את צלעתי, הרי את סגורתי, הרי את תחתי, הרי את אסורתי, הרי את תפוסתי - הרי זו מקודשת בספק, והוא, שיהיה מדבר עימה על עסקי קידושין; אבל אם אינו מדבר עימה תחילה על עסקי קידושין, אין חוששין למילות אלו:

 

טור אבן העזר סימן סג

כ' בה"ג ברכת בתולים בא"י אמ"ה אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעין חתום על כן אילת אהבים שמרה בטהרה וחוק לא הפרה ברוך הבוחר בזרעו של אברהם:

תחומים נוספים
bottom of page