top of page
שיבה טובה
מן המקורות /
הלל הזקן

ויקרא רבא פרשה ל"ד ג

הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו

היה הולך עמם.

אמרו לו תלמידיו:

רבי, היכן תהלך?

אמר להם:

לגמול חסד עם אורח שבתוך ביתי.

אמרו לו: כל יום יש לך אורח:

ואמר להם: וכי נפש עלובה זו לא אורחת היא בגוף:

היום היא כאן, ומחר איננה כאן.

תחומים נוספים
bottom of page