top of page
לידה וברית
מן המקורות /
רבי מנדל שאל

מאוצר החסידות

ר' מנדל שאל את חברו ותלמידו ר' יעקב מזדרדימון:

"יעקב, לשם מה נברא האדם"?

השיב: כדי לתקן את נשמתו".

"יעקב" אמר הצדיק, "וכי כך למדנו אצל מורנו ר' בונם"?

"האמת היא שנברא האדם כדי להגביה את הרקיע!"

תחומים נוספים
bottom of page