top of page
שבת
ספרות ושירה /

רבקה מרים

איני זקוקה למאום

איני זקוקה למאום כדי להפרותני

מלבד אולי לחופן גרגרי חיטה בלולים בסערת רוח

ולכובסות העומדות לצד הדרך ומביטות בי בפקפוק

אוכל להראות כיכר לחם טריה

אותה הריתי אך היום.

עוד לחג >
bottom of page