top of page
שבת
ספרות ושירה

Heading 6

רבקה מרים

איני זקוקה למאום

איני זקוקה למאום כדי להפרותני

מלבד אולי לחופן גרגרי חיטה בלולים בסערת רוח

ולכובסות העומדות לצד הדרך ומביטות בי בפקפוק

אוכל להראות כיכר לחם טריה

אותה הריתי אך היום.

איני זקוקה למאום
אל להתיאש
אלוהים! תן לי את השבת
אמי זכרה לברכה
אשת חיל
הדלקת נרות
השבָעה
חמדה
יש שעה שהאור
כאשר ברכתי על הנרות
ככה כמו שאני הולך
להדליק נרות
מאירים נרות הרבה
על השבת
קידוש
רחוק רחוק בקצה מבט
שבת בקבוצה
תהילים על הדשא הגדול
תפילה לשלום 
עוד לחג >
bottom of page