top of page
שבת
ספרות ושירה /

ספר משלי

אשת חיל

אשת חיל מי ימצא, ורחק מפנינים מכרה:

בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר:

גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה:

דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה:

היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה:

ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה:

זממה שדה ותקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם:

חגרה בעוז מתניה,ותאמץ זרועותיה:

טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה:

ידיה שלחה בכישור, וכפיה תמכו בפלך:

כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון:

לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים:

מרבדים עשתה לה, שש ואגמן לבושה:

נודע בשערים בעלה, בשבתו עם זקני ארץ:

סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני:

עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון:

פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה:

צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל:

קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה:

רבות בנות עשו חיל, ואת עלית עת כולנה:

שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל:

תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה:

עוד לחג >
bottom of page