top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
ספרות ושירה

Heading 6

יהודה עמיחי

במרחק שתי תקוות

במרחק שתי תקוות מן הקרב, חזיתי שלום.
ראשי הֶעייף מוכרח ללכת, רגלי חולמות חלום.
האיש השרוף אמר: אני הסנה שבער ואכל, גְשָה הלום,
מותר לך, השאר נעליך על רגליך. זה המקום.

במרחק שתי תקוות
התנצחות ישראלית
סיכוי לשלום
קדיש לראש ממשלה שנרצח
קץ האב
עוד לחג >
bottom of page