top of page
סוכות
ספרות ושירה /

עדי נחמני

לרגל גלגיליות

גבעת חיים איחוד, 1985

עדי:

לרגל גלגיליות

יחסנו אל מסורת
ישראל (במקום בקורת)

הקפות - במקום בבית הכנסת
בחדר-האוכל + מרפסת;
תחת ספר-התורה וחלוקה של "עליות"-
הַחְלקה כמו על קרח בעזרת גלגליות;
תחת תְפילת קהל בלחש או בקול -
רוק-אֶנד-רול
רוק וקצף, רול בקצב וסוער
תחת החזן - קבלן, המשמיע קטע קטע
בלי הפסק מעל קַסֶטה  - - -
מסתבר:
השקפות על "הקפות"
הן שונות, אסור לכפות
 - אנחנו ליבֶּרַלים ביותר...
 

עוד לחג >
bottom of page