top of page
שבת
ספרות ושירה /

ש' שלום

על השבת

אדם, אדם ושבת שלו.
יש מעלה בסערה אורות שבתו,
וחייו שלהבתם, אדירה שלהבתם,
יש בונה שבתו אריחים של דמעות,
ובהק לשבת, כבוהק הדמעות,
ויש נושא כל ימיו כפיו לשבת
ואליה לא בא.
אדם, אדם ושבת שלו.
אולם אחת היא שבתו של עולם.
מנרות הדמים,
מבוהק הדמעות ממעל כפיים בלילות של חולין -
אחת היא שבתו של עולם.

עוד לחג >
bottom of page