top of page
ראש השנה
ספרות ושירה /

אלי נצר

תפילה

תן לנו חגים שקטים
כחיוכו של תינוק,

תן לנו בכיות קטנות
בחיק האישה הנאהבת.


תן לנו שירי-לב
הנאמרים בדומית-לחש.


תן לנו זרועות כשורשים
לחבוק את הקשה והפוצע.


תן לנו לילות סהורי תקווה
אל מול אדמה גדולה ושותקת.


עשה את ביתנו
משכן לניגונים.


אל תוסיף עוד לגזענו
טבעת יגונים.

עוד לחג >
bottom of page