facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 
ט"ו בשבט
שיר וזמר /
הברכה

מילים ולחן: אסתר ניצב

נכתב ב1986

מְסַפְּרִים על אֶחַד שהלך לו בַּדֶרֶך 
כּושֵל מֵרָעָב וְצָמָא.
פתאום מרחוק ראה כֶּתֶם יֶרֶק
אילן מתנשא בַּשממה.

 

הִגיע לַעֵץ וראה כי שָתוּל הוא
עֲלֵי אַמָּת-מַיִם בַּתֵּל
וְצֵל מְצַנֵן מְרַאשותַיו, וְנָטוּי הוא
מִכֹּבֶד הַפְּרי הַבָּשֵל.

 

שָתַה לִרְוָיָה וְאָכַל מְלֹא חָפְנַיִם 
וְנַח עד שֶשָבָה רוּחוֹ
אז קם שוּב לֵילֵך וְחָשַב, איך אודה לו, 
לָעֵץ, וּבַמֶה אברכוֹ.

 

"אם אֹמַר, שיִהיו מתוקים פירותיךָ,
הרי מתוקים הפירות
ושמא בצל עָב-נָאֶה אברכךָ
הרי הוא נאה וְעָבֹת.

 

שֶתהא אַמָּת-מים עוברת תחתיךָ,
הנה כבר נִתנה לך זוֹ,
אמור לי, אילן, במה אברכךָ 
ולא נתברכתָ עד כֹּה?

 

יְהִי נא רצון שֶכָּל נְצַריךָ
כּמוךָ יהיו, המבורך.
כּמוךָ ישפיעו טוּבם כל בניךָ.
אָמֵן." כך אמר והלך.  

 

הֶהָיָה זה חרוב שִקמָה או עץ תומר
הַהֵלֶך אִם רַב אִם חָסיד
לא פֵּרַש הַכָּתוּב, לא גִלָּה קַל-וָחֹמֶר
שאנו נדע להגיד.

 

מַעֲשה בְּאדם ואילן עֲלֵי דרך
בְּאֶרֶץ שאין בה מָטָר
אפשר רק כִּוֵּן לַתַכלית האומרת
לדאוג דַאֲגַת הַמָחָר.

 

כּי נָאֶה האילן הזקן המשפיע
טוּבוֹ, אך אשרֵי שיוּכל
לִדאוג לַהֶמְשֵך, לִנְטיעות שֶכמוהו,
ואז תתקיים הַבְּרָכָה.


הערות לגבי השיר וההקשר שלו לסיפור התלמודי :
(תלמוד בבלי, מסכת תענית, ה', עב)

ראשית, מדובר ב-משל, שהמשיל רבי יצחק לרב נחמן, כאשר האחרון ביקש מהראשון לברכו, והנמשל ברור: רבי יצחק חשב שרב נחמן מבורך בכל, והברכה היחידה שנותרה למברכו היא, שממשיכיו יהיו כמותו.

שנית, בדקתי, בדף הגמרא ובערכים "רב נחמן" ו"רבי יצחק" בויקיפדיה. מדובר בשני אמוראים, רב נחמן מבבל, שהיה מגדולי הדור (וגם עשיר גדול), וידוע שהיו חביבים עליו חכמי ארץ-ישראל בני דורו, ובעיקר רבי יצחק, איתו עמד בקשרי ידידות וחילופי איגרות . פעם אחת בא רבי יצחק לבבל והתארח אצל רב נחמן. כשהסתיים הביקור ועמד רבי יצחק להיפרד ביקש אותו רב נחמן: "יברכני מר." (בקשה המראה על הכבוד שרחש רב נחמן לרבי יצחק, למרות מעמדו הרם בהרבה). 
 
אמר לו (רבי יצחק):
"אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב, עייף וצמא.ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן, במה אברכך. אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין, שיהא צילך נאה, הרי צילך נאה, שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך. אף אתה במה אברכך, אם בתורה הרי תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי בנים, אלא יהי רצון שיהיו צאצאיך כמותך". (בבלי תענית, ה, ע"ב).

שלישית, נסיתי לשמר במכוון את לשון התלמוד, וגם מיעטתי בסימני פיסוק, כפי שנוהג דף הגמרא. הפסיקים בקטע לעיל אינם במקור, והם תוספת מאוחרת. במחשבה לאחור, הייתי מורידה עוד מסימני הפיסוק בשיר, כולל סימן השאלה היחיד שיש בו.

עוד לחג >