top of page
פורים
שיר וזמר /
נעמוד בתור

מילים: נתן אלתרמן

לחן: מזרחי, ביצוע: ותיקי המטאטא

נעמוד בתור
מפנים ומאחור
נסדר לפי הכרס
ונשיר לנו שיר ערש
בים, בים, בים...

אחשוורוש תינוק
מסדר לו פיפא'קלוק
ושותה לו שם למטה
עם המן ועם וייזתא
בים, בים, בים...

וכטוב לבו
אחשוורוש אמר לי: בוא!
בוא חביבהל'ה כרכשתי
ותאמר לגברת ושתי.
בים, בים, בים...

שתאיר פנים
שתראה למוזמנים
לכולנו סאוה, סאוה
את שמלת אמנו חוה.
בים, בים, בים...

גלה, גלה, גלה, גל
זה היה אחד סקנדל
ושתי מחדרה ירדה
וסדרה לו עדלא ידע.
בים, בים, בים...

היא אמרה לו כך:
אויה תרח מתורח
עד מתי תשתה קוניאקים
עם אותם הפסקודניאקים.
בים, בים, בום...

אחשוורוש מובן 
נעשה שחור לבן,
חמתו עוד לא שככה
ואצלו בבטן ככה.
בום, בום...

אז בא מרדכי
ואמר למלך: די.
באסתר עיניו שימה
אין לה אבא, אין לה אמא,
יש לה - בום, בום, בום,
יש לה - בום, בום, בום,

ומאז - אוש, אוש
חג מהודו ועד כוש.
ופקידי שושן יפקודו
לעשות מכוש עד הודו.
בום, בום, בום...

נעמוד בתור
מפנים ומאחור
נסדר לפי הכרס
ונשיר לנו שיר ערש
בים, בים, בים...

אחשוורוש תינוק
מסדר לו פיפא'קלוק
ושותה לו שם למטה
עם המן ועם וייזתא
בים, בים, בים...

וכטוב לבו
אחשוורוש אמר לי: בוא!
בוא חביבהל'ה כרכשתי
ותאמר לגברת ושתי.
בים, בים, בים...

שתאיר פנים
שתראה למוזמנים
לכולנו סאוה, סאוה
את שמלת אמנו חוה.
בים, בים, בים...

גלה, גלה, גלה, גל
זה היה אחד סקנדל
ושתי מחדרה ירדה
וסדרה לו עדלא ידע.
בים, בים, בים...

היא אמרה לו כך:
אויה תרח מתורח
עד מתי תשתה קוניאקים
עם אותם הפסקודניאקים.
בים, בים, בום...

אחשוורוש מובן 
נעשה שחור לבן,
חמתו עוד לא שככה
ואצלו בבטן ככה.
בום, בום...

אז בא מרדכי
ואמר למלך: די.
באסתר עיניו שימה
אין לה אבא, אין לה אמא,
יש לה - בום, בום, בום,
יש לה - בום, בום, בום,

ומאז - אוש, אוש
חג מהודו ועד כוש.
ופקידי שושן יפקודו
לעשות מכוש עד הודו.
בום, בום, בום...

עוד לחג >
bottom of page