top of page
יום השואה
מקורות והגות/

יצחק צוקרמן

אבל שאלת היסוד היא – מה היה עלינו לעשות ולא עשינו?

שבע השנים ההן

המשפט המכריע הוא משפט ההיסטוריה. לו הייתי נבחר לעמוד בפני משפט כזה - הייתי אומר שאיחרתי, איחרתי בכל. הרי יכולנו לעשות הכל קצת יותר מוקדם, קצת אחרת...

אומרים שאולי אין זה מקרה... לא יודע. לא אוכל להאשים איש, אבל את עצמי – הן מותר לי...

מכל משפט שאיננו משפט ההיסטוריה אינני פוחד. אך ככל שעוברות השנים – נעשה קשה יותר.

לשקול שיקול של אמת מסוגל רק בר דעת, בעל מצפון, בעל מוסר. אותו כלל עתיק שאין אתה דן את חברך עד שתגיע למקומו הוא טוב ונכון.

ואולי יהיה בו גם כדי להקל בדיני.

אבל משפט ההיסטוריה הולך ונכתב ויוסיף להיכתב על ידי ההיסטוריונים...

אין זה אכפת לי כלל מי יהיו שופטי...


והעיקר ומה שחשוב באמת – זה אני מול עצמי...

עוד לחג >
bottom of page