top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

הרב בן ציון מרדכי חזן

איש בעון אחיו

נפלאים מעשיך, ירושלים תרע"ב

מעשה ברשע אחד שסיפר על הרב החסיד שבעירו שעבר כמה עבירות חמורות.

שאל אותו הרב: "מנין לך זה, כלום ראית בעינך או כלום שמעת באזניך, ומי הגיד לך?"

אמר לו: "באזני שמעתי ומפיך שמעתי, שהודית בעצמך שעשית עבירות אלו ואלו."

אמר לו: "מתי הודתי ובפני מי הודתי?"

אמר לו: "היית אצלך ביום הכיפורים ושמעתי מפיך שהודת בפני הקדוש ברוך הוא והתוודית על עברות אלו וביקשת מחילה וסלחה עליהן ובכית עליהן הרבה."

אמר לו הרב החסיד: "אמת שהתוודיתי לפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים על עבירות אלו ועוד יותר מהן. לא על שאני עשיתי אותן התוודיתי, אלא על אחרים שעברו עליהן, ומצד הערבות שישראל ערבים זה בזה התוודיתי, שכן כתוב (ויקרא, כ"ו) "וכשלו איש באחיו." ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין, כ"ז, ב') איש בעון אחיו מלמד שכולם ערבים זה בזה.

עוד לחג >
bottom of page