top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

מרטין בובר

אנשי בראשית

אור הגנוז

תלמיד אחד שאל את רבו, הצדיק מברדיטשוב: בגמרא נאמר, "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"... השיב הצדיק: מי שמתגלים לו בכל יום אורות חדשים שאתמול עדיין לא ידע אותם, חייב אדם הוא, אם רצונו לעבוד באמת, לפסול את עבודתו הפגומה של אתמול ולחזור בתשובה ולהתחיל מבראשית. ואילו זה שאין בו דופי, המדמה בליבו שעבודתו מתוקנת ושלמה, והוא מתמיד בה, אינו קולט את האור, והריהו מפגר מאחורי זה שחוזר בתשובה תמיד.

עוד לחג >
bottom of page