top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

בבלי

תלמוד בבלי

רב ששת, כאשר היה יושב בתענית, לאחר תפילתו היה אומר: "ריבון העולמים, גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים, אדם חוטא ומקריב קורבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו - ומתכפר לו. ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי. יהי רצון מלפניך - שיהא חלבי ודמי שהתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני!"


(תלמוד בבלי, ברכות, י"ז ע"א)

 

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו דרש ר' אלעזר בן עזריה (ויקרא ט"ז) "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל ל"ו) "זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם", ואומר (ירמיהו י"ז) "מקוה ישראל ה'". מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.

 

(תלמוד בבלי, יומא, פרק ח', דף פ"ה, ב')

עוד לחג >
bottom of page