top of page
סוכות
מקורות והגות/

בדיחה על הגשם

בשמיני-עצרת התפלל חזן "גשם", ועד שסיים התחילו גשמים יורדים. לאחר התפילה ניגש אל הגבאי ואמר לו:
התפאר נא עלי: מן השמיים נענו לי, והבאתי גשם לעולם.
החזיר לו הגבאי:
מה תימה יש בדבר? כבר היה מעשה ואלו שכמותך הביאו גם מבול לעולם...

עוד לחג >
bottom of page