top of page
שבועות
מקורות והגות/

במדבר נתנה התורה

מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו, פרשה א', שמות יט, ב

מכל המקומות שבעולם דווקא במדבר נתנה התורה? על שאלה זו משיבים במדרש:

"ויחנו במדבר" (שמות יט, ב) ניתנה תורה בדימוס, פרהסיה, במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל".

עוד לחג >
bottom of page