top of page
שבועות
מקורות והגות/

אברהם יצחק גרין

בקשו פני - קראו בשמי

לנוכח ההר

מנהג רווח הוא לקיים בליל שבועות ליל שימורים של קריאה ולימוד תורה. ה"תיקון" על פי טעמו הקבלי הוא מעשה של חידוש הקשר והברית בין העם לתורה, בין העם לאלוהיו.
על-פי המסורת נהוג לקרוא טקסטים קבועים המיוחדים ללילה זה, אך המנהג לבש צורה חדשה בדמות לילה של לימוד ועיון במקורות.

אנו מביאים כאן הצעה לפרק לימוד לליל שבועות, או לכל זמן אחר...


תוכלו להתייחס להצעה המובאת כאן כהצעה גמישה:
ניתן לבחור בהצעה המובאת כיחידה אחת או רק בחלק מן המדרשים ומן הטקסט המודרני שמובא בהמשך, לפי הצורך והזמן.
ניתן להשתמש בשאלות המנחות שמוצעות לצד המקורות, או לגבש עיון ולימוד בכיוון עצמאי משלכם ניתן להשתמש בעזרים הנלווים לטקסט...

מילים שעשויות להיות טעונות פירוש מודגשות בתכלת ואפשר לברר את משמעותן. פסוקים מן המקרא המובאים, במדרשים מודגשים בסגול וניתן למצוא את מראה המקום שלהם, לעיין בטקסט המקראי ולהעמיק בהבנת הקשר של המובאות למדרש.

חג השבועות הוא זמן מתן תורה. בו לפי המסורת ניתנה התורה לישראל.

בחרנו להביא כאן סוגיה הקשורה במתן התורה לישראל, ובתפיסת ה"בחירה" הנלווית אליו. מי יתן והעיסוק שלנו בסוגיה המעלה קושי ערכי עבור חלקנו תהיה מעשה של תיקון...

עוד לחג >
bottom of page