top of page
שבת
מקורות והגות/

ניר רובין

ברכה להדלקת נרות

קבוצות בוסתן ושיח, קבוצות הבחירה של המחנות העולים

ויאמר אלוהים: יהי אור. ויהי אור.

וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך.

ואור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו.

כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בבני האדם וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם.

ויעש אלוהים את המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים, וייתן אותם אלוהים ברקיע השמים,

להבדיל בין האור לבין החושך. ולמה הבדיל?

כדי שתבקש  נשמת האדם משעה זו להשיג את האור הגדול שנגנז.

והיכן נגנז האור? בליבותיהם של בני  האדם.

ובעת שיכוונו ליבותיהם איש אל רעהו, יאיר מתוכם האור שוב.

בהדליקנו הנרות, נייחל לשבוע של  צוותא, הקשבה ומאור פנים.

ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, שציוונו להדליק נרות של שבת.

עוד לחג >
bottom of page