top of page
חנוכה
מקורות והגות/

מתוך ברכת החג שנשלחה לכל החיילים עם חבילות השי

ברכה לחיילים

כפר מנחם, תשל"ד

לחיילנו היקרים בכל האי-שמים – חג חנוכה שמח!!!

כשנדליק השנה את הנרות הדקיקים ונפצח ב"מעוז צור ישועתי", נרגיש ביתר שאת את עוצמת הישועה שחוללתם אתם בעצם הימים האלה. אל אור הלפידים יתלווה החום הפורץ מלב כולנו, המתקשר לתפילה חרישית לשלומכם ולשלום כל עם ישראל באשר הוא שם. כאז כן עתה עומדים אנו מעטים מול הרבים כשנוסף על כל מתנכל לנו העולם "הנאור" כולו, אך בכוח החיוניות ואהבת החיים שצברנו במשך דורות כה רבים, אין ספק בלבנו שנוכל להבקיע דרך לעתיד טוב יותר – ולא נדע עוד מלחמה.

ובבוא היום יספר כל אחד את סיפורו האישי, אותו נוכל להנחיל לדורות הבאים. ותהיה זו חוליה רבת-משמעות בתולדות עם ישראל בארצו...

עוד לחג >
bottom of page