top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

ברכות מילדים

קיבוץ סער

- שיהיה לכל אדם הזכות מתי יחיה ומתי ימות.

- שאפשר יהיה לקום לתחיה אחרי המוות.

- גם לחיות תנתן האפשרות לשוב לחיים, לפושעים לא תינתן זכות זו.

- שלא יהיו עוני ועושר.

- שיהיה שוויון בין האנשים.

- שלא ישתמשו בכסף.

- שהחיות ובני אדם יוכלו לדבר זה עם זה.

- שיפרסמו ספרים רבים על בעלי חיים ובכלל.

- שיפריחו את שממת המדבריות, אבל יישארו שמורות מדבר עבור חיות הבר.

- שיהיו הרבה בננות צהובות, ושיהיו אשכולות גדולים, ששני אנשים יצטרכו לסחוב אשכול אחד.

 - שלא תהיה מלחמה באמצע החג, ושהערבים יעשו אתנו שלום, שישליכו את כל המעשים הרעים, ואז יהיה הטוב יותר.

- אני מברך את עצמי שאהיה חמוד, ולא אעשה דברים רעים.

- לעצמי שאהיה נחמדה כמו דבש, שכולם יאהבו אותי, וכל האנשים שאני לא מכירה.

עוד לחג >
bottom of page